12 oktober 2010

Lancia Aurelia B10 (3)

AB10-003(1).JPG

AB10-003(2).JPG

AB10-003(3).JPG

AB10-003(4).JPG

AB10-003(5).JPG

AB10-003(6).JPG
Ref. N°439: Lancia Aurelia B10 : Mille Miglia '52 (Norev)

20 april 2010

Lancia Aurelia B10 (2)

AB10-002(1)

AB10-002(2)

AB10-002(3)

AB10-002(4)

AB10-002(5)

Ref. N°565 : Lancia Aurelia B10 : 2° Rally Sestriere (Norev)

10 oktober 2009

Lancia Aurelia B10 (1)

AB10-001(1)

AB10-001(2)

AB10-001(3)
Ref. N°525 : Lancia Aurelia B10 '50 (Norev)