03 juli 2016

Lancia Aurelia B50 (1)

AB50-001(1).JPG

AB50-001(2).JPG

AB50-001(3).JPG

AB50-001(4).JPG

AB50-001(5).JPG

AB50-001(6).JPG

AB50-001(7).JPG

AB50-001(8).JPG
Ref. N°681 : Lancia Aurelia B50 Pininfarina Cabriolet (Matrix)

10 januari 2016

Lancia Aurelia B56 (1)

AB56-001(1).JPG

AB56-001(2).JPG

AB56-001(3).JPG

AB56-001(4).JPG

AB56-001(5).JPG

AB56-001(6).JPG
Ref. N°678 : Lancia Aurelia Florida Berlina : Pininfarina '56 (Matrix)

20 december 2015

Lancia Aurelia B52 (1)

AB52-001(1).JPG

AB52-001(2).JPG

AB52-001(3).JPG

AB52-001(4).JPG

AB52-001(5).JPG

AB52-001(6).JPG

AB52-001(7).JPG

AB52-001(8).JPG

AB52-001(9).JPG
Ref. N°676 : Lancia Aurelia B52 : B-Junior Ghia '52 (Matrix)

28 september 2015

Lancia Flaminia (23)

FLAM-023(1).JPG

FLAM-023(2).JPG

FLAM-023(3).JPG

FLAM-023(4).JPG

FLAM-023(5).JPG

FLAM-023(6).JPG

FLAM-023(7).JPG
Ref. N°673 : Lancia Flaminia 3C 2,8 Speciale Pininfarina (Matrix)